• <wbr id="qywuu"></wbr>
 • <strong id="qywuu"><legend id="qywuu"></legend></strong>
  <optgroup id="qywuu"><button id="qywuu"></button></optgroup>
 • ?Мен?? Алтайым? телехикаясы Шы?жа?ны? саяхатын жандандырды

  (Онлайн Халы? Газет?)2024 жыл 14 мамыр

  14 мамыр, онлайн ?Халы? Газет?? -- Жа?ында 8 сериялы ?Мен?? Алтайым? телехикаясы ?ытайды? Орталы? телеарнасыны? CCTV-1 арнасында прайм-таймда к?рсет?л?п, ?аралым бойынша рейтинг кезе??нде б?р?нш? орын?а шы?ты.

  ?Мен?? Алтайым? 2010 жылы танымал жазушы Ли Цзуань басып шы?ар?ан аттас эсселер жина?ынан бей?мделген. Телехикая Алтайда ша?ын д?кен аш?ан Хань ?ызы Ли Вэньсю мен оны? жан?ясыны? жерг?л?кт? ?аза? малшыларымен байланысы туралы баяндайды.

  Б?л минисериял Шы?жа?ны? Алтай айма?ында т?с?р?лген ж?не онда?ы к?ркем пейзаждар туындыны? б?регей белг?с?не айналды. Кинода?ы к?ркем таби?ат к?р?н?стер?, бай ж?не ?айталанбас халы? м?дениет?, ?арапайым ж?не м??ият ?м?р философиясы к?птеген к?рерменд? ?ызы?тырды, сонымен ?атар жел? ?олданушыларыны? назарын Алтай?а аударды.

  ?Со??ы б?рнеше к?нде Алтай?а жеке ша?ын топтар к?б?рек келе бастады, б?л ?ткен жылды? с?йкес кезе??мен салыстыр?анда мы??а жуы? адам?а к?п?, - дед? Хуаюнь М?дени туризм тобыны? Алтай айма?ында?ы басшысы Чжан Сюй. Ол 20 жыл?а жуы? уа?ыт бойы осында м?дени туризммен айналысып келед?. Оны? ба?ылауы бойынша, ?ткен жылдарды? мамыр айында Шы?жа??а келген ша?ын топта?ы туристерд?? к?пш?л?г? Шы?жа?ны? о?т?ст?г?н немесе ?лен? та?да?ан. Шы?жа?ны? солт?ст?г?нде орналас?ан Алтай осы маусымда басты ба?ыт саналмайтын.

  Алтай айма?ты? М?дениет-спорт-телевидение-туризм бюросы директорыны? орынбасары Ли Юаньхао: ?Алтай турист?к ресурстар?а ?те бай, кел?п сез?н?п к?руге ?бден татиды?, - дейд?.

  Ли Юаньхао ?Мен?? Алтайым? сериялымен ?штастыра отырып, жерг?л?кт? жерде жа?а турист?к маршрут ?ске ?осылатынын айтты. ?Т?с?р?л?м бол?ан ?аба ауданында телехикаяда?ы Чжан Фэнсиа д?кен?не, ?Жал?ыз а?аш?а? ж?не жаз?ы жайлау?а бару?а болады. Сондай-а? Ш??г?лдег? жабайы ?ас?ыр тауына барып, экологиялы? м?дениетт? сез?нуге болады?, - дед?.

  Алтай айма?ы Алтай тауларыны? о?т?ст?к етег?нде, Жо??ар ойпатыны? солт?ст?к шет?нде орналас?ан, Ресеймен, ?аза?станмен, Мо??олиямен шектесед?. Алтай таулары, Ерт?с ?зен? (?ытайда?ы Солт?ст?к м?зды м?хит?а ??ятын жал?ыз ?зен) ж?не б?р?атар ?лтты? к?р?кт? жер бар.

  Б?л ?ана емес, Алтай ?лемдег? ша??ы тебуд?? алтын енд?к сызы?ында солт?ст?кке ?арай 47 градус жерде орналас?ан. 2018 жылы Бейж??де ?ыс?ы Олимпиада ойындары м?мк?нд?г?н пайдалана отырып, жерг?л?кт? айма? ?ар ал?аптарын б?ркелк? ?згерт?п, жа?артып, б?регей ?ар-м?з ресурстарын ?ар-м?з шаруашылы?ына айналдырады.

  (Редактор:Ыбырай Д?йсен,Deng Jie)

  Фото

  亚洲精品第38页_爱豆传媒国产剧情水电工_99re国产这里只有精品丫丫_美国人性欧美xxxx
 • <wbr id="qywuu"></wbr>
 • <strong id="qywuu"><legend id="qywuu"></legend></strong>
  <optgroup id="qywuu"><button id="qywuu"></button></optgroup>