• <wbr id="qywuu"></wbr>
 • <strong id="qywuu"><legend id="qywuu"></legend></strong>
  <optgroup id="qywuu"><button id="qywuu"></button></optgroup>
 • Шы?жа??а туризм ?ызу ж?р?п жатыр

  (Онлайн Халы? Газет?)2024 жыл 7 мамыр

  7 мамыр, онлайн ?Халы? Газет?? -- Ауа-райы жылын?ан сайын Шы?жа?да шетелге бару туризм? арта т?ст?. 1 мамыр мерекес? кез?нде Шы?жа?да?ы турист?к агентт?кт?? басшысы Гао Цзянхуэй WeChat ?леуметт?к жел?с?нде ?з?н?? турист?к агентт?г?н?? ?Шы?жа? + Орталы? Азия? турист?к жел?с? туралы хабарлама жариялады.

  Сол мезетте Шы?жа?да?ы бас?а ек? турист?к агентт?к ?йымдастыр?ан 40 адамнан т?ратын турист?к топ 13 жеке к?л?кпен ?аза?станда экзотикалы? ?дет-??рыптарды тамашалап ж?рген ед?.

  Шетелге шы?у туризм? ?ар?ынды дамумен б?рге, Шы?жа??а к?ру туризм? де айтарлы?тай ?суге ?ол жетк?зд?. Ти?ст? ведомстволарды? статистикасы Шы?жа??а ?а?тардан наурыз?а дей?н 869 100 турист келген?н ж?не халы?аралы? туризмнен 5594 миллион А?Ш доллары к?лем?нде табыс т?скен?н к?рсетт?. Б?л ?ткен жылды? с?йкес кезе??мен салыстыр?анда с?йкес?нше 421,49%-?а ж?не 353,77%-?а ?скен.

  ?ытай, ?аза?стан, ?збекстан ж?не бас?а елдер арасында визасыз алмасуды ж?зеге асыр?аннан кей?н, сондай-а? ?р?мж?ден Орталы? Азия елдер?не т?келей рейстерд?? к?бею?не орай, Ж?бек жолы экономикалы? белдеу?н?? нег?зг? айма?ы болып табылатын ?ытайды? Шы?жа?ымен ?аза?стан, ?збекстан ж?не бас?а да Орталы? Азия елдер? арасында?ы турист?к алмасулар жи?лей т?ст?.

  Жерг?л?кт? та?амдарды? д?м?н тату, сауда ала?дарын аралау, м?дени м?раларды тамашалау... ?р?мж? ?аласында орналас?ан Шы?жа? Халы?аралы? ?лкен базар жандана т?ст?. Б?л жерден шетелд?к туристерд? жи? кездест?руге болады. 8 елмен шектесет?н географиялы? арты?шылы? Шы?жа?ны? трансшекаралы? туризм мен шекара ма?ында?ы туризмд? дамыту болаша?ын ай?ын к?рсетт?. Кеденд?к р?с?мдеуд?? ы??айлы шарттары мен ойластырыл?ан трансшекаралы? турист?к ?ызметтер к?птеген адамдар?а 1 мамырда трансшекаралы? туризм ж?не сауда т?ж?рибес?н та?дау?а м?мк?нд?к берд?.

  Статистика к?рсеткендей, Шы?жа??а келет?ндер арасында ?аза?станды? туристер саны барлы? елдер арасында б?р?нш? орында т?р. К?рсетк?ш ?ткен жылды? с?йкес кезе??мен салыстыр?анда 886,75%-?а ?ст?. Шы?жа?да?ы ?р? турист?к агентт?ктер де ?аза?станды Орталы? Азияда?ы туризмд? дамытуды? басым ба?ыты рет?нде ?арастырады. Автономиялы? регионны? М?дениет ж?не туризм бас?армасы турист?к агентт?ктерге Орталы? Азия жел?с?не байланысты жобаларды, маршрутты? ?н?мдерд? ?л?айту?а, сапалы ?ызмет к?рсету мен о?тайлы маршруттарды ?ске ?осу?а ж?не трансшекаралы? турист?к нары?ты? ашылуын арттыру?а жетекш?л?к етт?.

  2023 жылды? маусым айында ??рыл?ан ?ытайды? Шы?жа?·Орталы? Азия Турист?к Ынтыма?тасты? Альянсын автономиялы? регионны? Турист?к Агентт?ктер ?ауымдасты?ы бас болып ?йымдастырды. Оны Орталы? Азияда?ы бес елд?? м?дени ж?не туризм индустриясы ?ауымдасты?тары мен к?с?порындары б?рлес?п ??р?ан. Барлы? тараптар ты?ыз байланысып, семинарлар, жарнамалы? кездесулер мен сапарлар ?йымдастырады. Сол сия?ты трансшекаралы? турист?к маршруттар мен турист?к ?н?мдер дайындайды. Б?л барлы? тараптар арасында?ы турист?к ынтыма?тасты?ты дамыту?а ы?пал етт?.

  Бар?ан сайын жи?лей т?скен к?ру туризм? Шы?жа?ны? турист?к инфра??рылымы мен ?ызмет?не жо?ары талаптар ?ойды. ?аз?рг? Уа?ытта Шы?жа?-?й?ыр автономиялы? регионыны? М?дениет ж?не туризм департамент? турист?к ?ызметтерд? интернационалдандыру?а, к?ру туризм?н?? ы??айлылы?ын арттыру?а ?ызу к?р?с?п кетт?. Осы ретте ти?ст? ведомстволармен ынтыма?тасты? ар?ылы т?тынушыларды? шетелд?к банкт?к карта, онлайн - офлайн т?лемдер?н ?абылдау сия?ты шараларды белсенд? т?рде ?лгер?летуде.

  (Редактор:Ыбырай Д?йсен,Deng Jie)

  Фото

  亚洲精品第38页_爱豆传媒国产剧情水电工_99re国产这里只有精品丫丫_美国人性欧美xxxx
 • <wbr id="qywuu"></wbr>
 • <strong id="qywuu"><legend id="qywuu"></legend></strong>
  <optgroup id="qywuu"><button id="qywuu"></button></optgroup>